The KEY Sathorn - Charoenraj

Location Charoenraj Rd., Bangkok
Year 2014