Saransiri Prachautid

Location Prachautid Rd., Bangkok
Year 2007